دانشگاه تبريز
کد کاربر
رمز
 
سوره هود آیه ۱۱۸
 
"واقم الصلوة طرفى النهار و زلفا من اللیل ان الحسنات یذهبن السیئات ذلک ذکرى للذاکرین"
 
نماز را در قبل و بعد از ظهر و بخشی از شب به پادار که خوبی ها بدی ها را نابود میکند . این تذکری است برای آنان که اهل تذکرند.
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.