دانشگاه تبريز
کد کاربر
رمز
کد کنترلی
 
با توجه به مشکلات عدیده ناشی از تأخیر در تأیید نهایی مرخصی همکاران، بدینوسیله از مدیران محترم واحدهای دانشگاه تقاضا دارد در اولین فرصت ممکن نسبت به تأیید درخواستهای مرخصی همکاران اقدام نموده و ترتیبی اتخاذ نمایند که کارکنان پس از اطمینان از تأیید مرخصی خود نسبت به استفاده از مرخصی اقدام نمایند.
                                                                                                                        
         با تشکر                  
                 مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی
www.chargoon.com
Copyright © Chargoon Co. All rights reserved.
>