دانشگاه تبريز

 

  1. آخرین مهلت ثبت موقت نمرات نیمسال دوم 97-96 توسط اساتید محترم (کارشناسی 97/4/16  -  کارشناسی ارشد 97/4/26  - دکتری تخصصی 97/5/5)

  2. آخرین مهلت ثبت نهایی نمرات نیمسال دوم 97-96 توسط اساتید محترم (کارشناسی 97/4/23 کارشناسی ارشد 97/5/2  - دکتری تخصصی 97/5/12